Krav_processvatten

Adress:

Sandslättsvägen 323

311 46 Falkenberg


Tel: 0346-450 330

       0766-236 802


E-post info@vaprojekt.se                       


Kraven på rening av industriellt avloppsvatten

Reningsverken är enbart byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av dess fosfor och kväve.

Industriellt processvatten kan tas emot under förutsättning att vattnet inte avviker alltför mycket kemiskt från hushållsvatten.

Udda kemisk sammansättning kan medföra att slamkvalitén försämras, vilket förhindrar möjligheten att få slammet godkänt för återanvändning eller hindrar verket för att möta uppsatta krav på utgående renat vatten.

Nedanstående är en sammanställning av vanligt förekommande krav:

 

pH                                   6,5-10

Temperatur                      <45°C

Konduktivitet            <500 mS/m

Total sulfat                 <400 mg/l

Magnesium,Mg2+        <300 mg/l

Ammonium, NH4+        <60 mg/l

Klorid, Cl-                 <2500 mg/l

Arsenik                      <0,07 mg/l

Bly, Pb                       <0,04 mg/l

Kadmium, Cd         <0,0005 mg/l

Koppar, Cu                   <0,2 mg/l

Krom, Cr3+               <0,05 mg/l

Krom, Cr6+                      0 mg/l

Kvicksilver, Hg         <0,001 mg/l

Nickel, Ni                   <0,05 mg/l

Zink, Zn                      <0,2 mg/l

Silver, Ag                   <0,05 mg/l

                                   

Fett                               <50 mg/l

Oljeindex                       <50 mg/l

Kvot BOD7/COD               >0,5

 

Dessutom skall en rad miljöfarliga organiska ämnen inte släppas till reningsverken. Ämnen man följer speciellt är

PCB (transformatorolja, färg),

PAH (sotrester),

ftalater (mjukgörare),

bromerade ämnen (flamskyddsmedel),

klorparaffiner (kyl- smörjmedel),

perflouroktansulfonat (gammalt brandsläckningsskum),

alkylfenoletoxylater (färg, lack , lim),

biocider(desinfektionsmedel),

glykol(frostskyddsmedel),

klorerade föreningar(t.ex. giftig stabil dioxin).

 

Hur arbetar vi?

För att få till en bra process, så är det nödvändigt att i första steget arbeta med att definiera processvattnets innehåll inklusive möjliga variationer.

I steg två måste ett förslag på reningsprocess tas fram.

I steg tre körs processen i laboratorium till av mottagaren /tillståndsmyndigheten godkänd reningsnivå.

I steg fyra tas ett fysiskt layoutförslag fram, som inkluderar utrustning och säkerhetsrutiner. Underlaget skall ligga till grund för godkännande.

I steg fem byggs en nyckelfärdig anläggning, som körs in och överlämnas.

 

Referenser

Airbus, Hamburg

Airbus, Bremen

Dynamit Nobel, Wuergendorf

Mercedes, Sindelfingen

 

Copyright © All Rights Reserved.